Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website of diensten van JouwAdvocaat. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u op de website.

van J.J.W., handelende onder de naam JouwAdvocaat

Artikel 1. DEFINITIES

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website of diensten van Jouw Advocaat. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u op de website.

 

Artikel 1.                             DEFINITIES

Jouw advocaat:

Jouw advocaat is een geregistreerde handelsnaam en domeinnaam van de besloten vennootschap Jouw Juridische Webconcepts b.v., gevestigd te Heerhugowaard aan de J. Duikerweg 9 C en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63388154

gebruiker:

de internetgebruiker, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website “Jouw advocaat” ofwel “jouwadvocaat.nl”, ook omschreven als “JouwAdvocaat”, zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon, particulier of ondernemer, waaronder – maar niet beperkt tot – advocaten en rechtzoekenden. De gebruiker wordt in deze algemene voorwaarden ook omschreven als “bezoeker” van de website

ondernemer:

een persoon die een bedrijf leidt of in stand houdt

particulier:

een burger of een ondernemer in een kwestie die de ondernemer heeft in de hoedanigheid van burger

advocaat:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bijstand verleent en die een ander of een onderneming kan vertegenwoordigen in rechte, en die is ingeschreven op het tableau (zie www.advocatenorde.nl). Door deelneming aan JouwAdvocaat en door plaatsing op de website kan de advocaat in contact komen met de ondernemer of particulier die de website bezoekt

dienst:

de dienstverlening die door middel van de website wordt aangeboden aan de gebruiker als platform en databank, op welk platform particulieren en ondernemers met elkaar in contact kunnen komen, met als doel de oplossing van juridische geschillen en het beantwoorden van juridische vragen, alsook het aan de gebruiker ter beschikking stellen van online juridische informatie (waaronder bijvoorbeeld juridisch nieuws, algemene informatie, voorbeeldbrieven en voorbeeldstukken) en het aanbieden van profielen aan advocaten en advocatenkantoren

account:

een mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst en van de website, door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord; dit bestaat uit een betaalde abonnementsvorm (voor advocaten, particulieren en ondernemers gelden verschillende tarieven)

abonnement:

het lidmaatschap van een advocaat, particulier of ondernemer

website:

www.jouwadvocaat.nl. In deze algemene voorwaarden wordt de website van Jouw advocaat ook aangeduid met de term “JouwAdvocaat”

profielpagina:

de persoonlijke pagina die iedere deelnemende advocaat krijgt bij activering van zijn/haar abonnement. Het betreft een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifieke advocaat. Hierop worden onder meer vermeld de contactgegevens, specialisaties en de bedrijfsnaam

kantoorprofiel:

een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifiek advocatenkantoor

review:

indien JouwAdvocaat reviews zal gaan plaatsen, zal de door de particulier of ondernemer gegeven reactie en/of het cijfer uitsluitend worden geplaatst indien de reactie door de beoordeelde advocaat of het beoordeelde advocatenkantoor wordt beantwoord

rechtsgebied:

het juridisch terrein waarbinnen een opdracht kan worden geplaatst en een vraag kan worden gesteld aan de advocaat, en waarop de advocaat zich kan abonneren

blog:

een informatief artikel dat de schrijver wil delen met de gebruikers van de website en met de gebruikers van andere bronnen waarop Jouw advocaat de artikelen publiceert, in het bijzonder op partner-sites van JouwAdvocaat

Voorbeeldbrief of voorbeeldstuk/voorbeelddocument

een algemeen opgestelde brief of stuk, dat als richtsnoer kan dienen, doch in alle gevallen in samenspraak met een jurist dient te worden opgesteld, zodat het voor het specifieke geval geschikt is

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin zij kenbaar zijn gemaakt of zijn vervat

Privacyverklaring: de van deze algemene voorwaarden deel uitmakende verklaring omtrent privacy

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.            TOEPASSELIJKHEID

 

2.1

Deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring, welke geplaatst zijn op de website van JouwAdvocaat (hierna ook te noemen: “de website”) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen JouwAdvocaat en een gebruiker van de website, alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts-)handelingen die daaruit voortvloeien.

 

2.2

De privacy verklaring, waarvan de meest actuele versie staat vermeld op de website, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Ook van deze algemene voorwaarden staat de meest actuele versie op de website.

 

2.3

Deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring worden, onverminderd het vorenstaande, mede bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van bijvoorbeeld een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

2.4

De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW is uitgesloten, mede ten behoeve van de deelnemende advocaten en advocatenkantoren ten overstaan van gebruikers van de website.

 

2.5

De gebruiker die deze algemene voorwaarden niet onvoorwaardelijk en in zijn geheel accepteert mag geen gebruik maken van de website en/of de diensten die door of op de website worden aangeboden.

 

2.6

JouwAdvocaat is geen advocatenkantoor en verstrekt geen juridische adviezen.

 

2.7

JouwAdvocaat is gerechtigd om deze algemene voorwaarden en/of de privacy verklaring op elk gewenst moment aan te vullen of aan te passen. De actuele versie staat vermeld op de website.

 

2.8

Enkel de algemene voorwaarden van JouwAdvocaat zullen van toepassing zijn, zoals deze staan vermeld op de website. De eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker of van een deelnemende advocaat of advocatenkantoor zijn uitdrukkelijk uitgesloten, en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen JouwAdvocaat en de gebruiker of deelnemer.

 

2.9

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. JouwAdvocaat zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen die de nietige dan wel vernietigde bepaling zal vervangen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de nietige dan wel vernietigde bepaling.

 

Artikel 3. DIENSTEN

Artikel 3.            DIENSTEN

 

3.1

Jouw advocaat biedt via haar website een online platform aan, waarop een natuurlijk persoon of rechtspersoon juridische informatie en juridisch nieuws kan vinden en voorts in contact kan komen met advocaten voor het verkrijgen van juridische informatie, juridisch advies, het stellen van een juridische vraag, het verkrijgen van juridische bijstand ofwel het uitvoeren van juridische opdrachten. De deelnemende advocaten krijgen de mogelijkheid zich te profileren op de website, om daarop artikelen te publiceren en deel te nemen aan onder meer blogs. JouwAdvocaat heeft een faciliterende rol.

 

3.2

De tarieven die JouwAdvocaat hanteert staan vermeld op de website. Voor advocaten is een abonnement de eerste maand gratis. Tenzij expliciet anderszins is aangegeven, zijn de tarieven voor ondernemers en advocaten vermeld exclusief BTW, en voor particulieren inclusief BTW. JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Voor lopende abonnementen zal een nieuw tarief niet eerder ingaan dan per het eerstvolgende kalenderjaar. Indien de abonnee het nieuwe tarief niet accepteert, kan reeds per ingangsdatum van het nieuwe tarief het abonnement worden opgezegd, zonder dat men aan enige opzegtermijn gehouden is. 

 

3.3

De juridische informatie op de website is niet bedoeld als concreet juridisch advies in een specifiek geval. De gebruiker van de website wordt door JouwAdvocaat nadrukkelijk aangeraden om professionele juridische bijstand in te roepen bij een (dreigend) juridisch geschil of kwestie en niet (enkel) te handelen op basis van de informatie van de website. Ook bij het gebruiken van voorbeeld brieven en voorbeeld stukken dient men deskundige hulp in te schakelen. Enkel de aan JouwAdvocaat deelnemende advocaten en advocatenkantoren zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening en het in acht nemen van de toepasselijke gedragsregels, wetgeving en regelgeving.

 

3.4

De aan JouwAdvocaat deelnemende advocaten zijn verplicht om zich voldoende tegen beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, conform de eisen van de NOvA. De deelnemende advocaten staan ingeschreven op het tableau, en zijn als advocaat vermeld op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, te weten www.advocatenorde.nl. Aan JouwAdvocaat nemen enkel advocaten deel. Er nemen aldus geen juristen deel, die niet tevens advocaat zijn. De advocaten dienen zich enkel te registreren ter zake van specialisaties op rechtsterreinen waarop zij voldoende deskundig zijn en bovendien hun deskundigheid bijhouden, onder meer door het volgen van cursussen.

 

3.5

JouwAdvocaat is nimmer verantwoordelijk en is nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een deelnemende advocaat jegens een gebruiker van de site. Evenmin is JouwAdvocaat partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een deelnemende advocaat en een gebruiker van de website, indien zij contact met elkaar hebben door tussenkomst van deze website.

 

3.6

Alhoewel JouwAdvocaat zorgvuldigheid betracht bij het plaatsen van informatie, kan zij niet garanderen dat de gegevens en informatie op de website vrij zijn van fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden. Informatie die afkomstig is van deelnemende advocaten en advocatenkantoren, onder andere weergegeven in het profiel en (al dan niet juridische) informatie, geplaatst door de advocaat of het advocatenkantoor, wordt niet door JouwAdvocaat gecontroleerd, en JouwAdvocaat is hier niet verantwoordelijk voor.

 

3.7

De gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van vermelde en opgegeven informatie. Ook dient degene die informatie opgeeft er voor in te staan bevoegd te zijn die informatie te verstrekken en te laten publiceren, en daarmee geen inbreuk te maken op rechten van anderen (waaronder personen en rechtspersonen).

 

3.8

Door middel van links en andere opties is het mogelijk om via JouwAdvocaat bij andere websites uit te komen. Voor de weergave en de inhoud van deze andere partijen draagt JouwAdvocaat geen enkele verantwoording.

 

3.9

JouwAdvocaat is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit gebruik van de website.

 

JouwAdvocaat kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade als direct gevolg van grove nalatigheid, opzet of grove schuld aan de zijde van JouwAdvocaat. Iedere andere vorm van schade is niet toe te rekenen aan JouwAdvocaat en JouwAdvocaat wordt hier dan ook door gevrijwaard door acceptatie van deze algemene voorwaarden.

 

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval Jouw advocaat door zijn eigen leveranciers – ongeacht de reden daartoe – niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Jouw advocaat kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst door JouwAdvocaat zijn opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

3.10

Voorts is iedere aansprakelijkheid van JouwAdvocaat jegens opdrachtgevers, deelnemers aan JouwAdvocaat, gebruikers van de website in de ruimste zin des woords en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de diensten van JouwAdvocaat en het gebruiken of bezoeken van de website, beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever/deelnemer/gebruiker/bezoeker aan JouwAdvocaat is betaald voor de werkzaamheden en/of diensten in verband waarmee de schade is ontstaan (met een maximum van abonnementsgeld voor de duur van ten hoogste een half jaar of de kosten van aanschaf van een document), en in alle gevallen met een maximum van € 1.000,-- (zegge: duizend euro).

 

3.11

Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de schade bekend is geworden aan de gelaedeerde, of nadat deze redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aan te spreken partij.

 

3.12

JouwAdvocaat is gerechtigd haar dienstverlening en de website op elk moment aan te passen, buiten gebruik te stellen of te beëindigen, of te beperken, al dan niet tijdelijk, zoals in het geval van onderhoud aan de website of vanwege aanpassingen van de website. In een dergelijk geval kan de gebruiker van de website geen aanspraak maken op schadevergoeding jegens JouwAdvocaat, en is JouwAdvocaat op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van de website. Onder aanpassing van de website wordt ook verstaan (doch niet uitsluitend) het aanpassen van het ontwerp of design, het rating mechanisme en het zoekalgoritme. Reeds betaalde abonnementsgelden voor toekomstige termijnen zullen worden gerestitueerd in het geval de website door JouwAdvocaat definitief wordt beëindigd.

 

Artikel 4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Artikel 4.                             GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

4.1

Opzegging van een abonnement kan (bij voorkeur) per email dan wel per gewone post geschieden. De email kan worden gericht aan info@jouwadvocaat.nl. Het te gebruiken postadres staat vermeld op de website.

 

4.2

De beëindiging van een abonnement komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging (per email dan wel per gewone post) van de opzegging. JouwAdvocaat zal deze bevestiging binnen twee weken zenden.

 

4.3

Overeenkomsten van JouwAdvocaat met advocaten, advocatenkantoren, particulieren, ondernemers en rechtspersonen worden aangegaan voor de duur van minimaal één maand. Na deze periode van één maand wordt de overeenkomst automatisch voortgezet, alsdan voor onbepaalde termijn. De opzegtermijn is dan één maand, niet zijnde een kalendermaand.

 

4.4

JouwAdvocaat garandeert geen minimum aantal reacties, vertoningen van of klikken op een profiel. Evenmin wordt rechtzoekenden gegarandeerd dat een vraag die gratis is gesteld, binnen een bepaalde termijn wordt beantwoord. Indien een door een rechtzoekende tegen betaling gestelde vraag niet is beantwoord binnen de aangegeven termijn, wordt het betaalde bedrag op eerste verzoek gerestitueerd. Een dergelijk verzoek dient binnen een maand na het stellen van de vraag per email te worden gericht aan info@jouwadvocaat.nl. Deelnemende advocaten dienen een geclaimde vraag binnen de aangegeven tijdsperiode te beantwoorden. Indien geen sprake is van een aangegeven tijdsperiode dient een vraag binnen een redelijke tijdsperiode te worden beantwoord.

 

4.5

De geldende tarieven staan vermeld op de website. De abonnementskosten dienen bij automatische incasso voldaan te worden, dan wel door middel van betaling via bijvoorbeeld Ideal, tenzij door JouwAdvocaat een andere betaalwijze wordt aangeduid. In het geval JouwAdvocaat een factuur zendt, dient deze voldaan te worden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Voorbeeldbrieven en standaardbrieven kunnen enkel worden aangeschaft door middel van directe betaling via bijvoorbeeld Ideal. Datzelfde geldt voor de vragen die tegen betaling van kosten worden gesteld (online of telefonisch).

 

4.6

Er is geen sprake van enige bedenktijd bij de aankoop van een voorbeeldbrief of voorbeeldstuk, of bij het tegen betaling stellen van een vraag (online of telefonisch). Door de betaling komt de overeenkomst onherroepelijk tot stand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de gebruiker van deze website, door acceptatie van deze algemene voorwaarden, uitdrukkelijk afstand van een eventuele bedenktijd en eventueel herroepingsrecht en verklaart de gebruiker zich akkoord met het reeds volledig leveren van de dienst. Een dienst wordt bijvoorbeeld geleverd doordat een download van een voorbeeldbrief of voorbeeldstuk ter beschikking wordt gesteld.

 

4.7

Ten aanzien van het sluiten van een abonnement is de wet Koop op afstand wel van toepassing. Dat betekent dat de gebruiker van de website die een abonnement sluit, een wettelijke bedenktijd heeft van veertien kalenderdagen. Met een modelformulier herroeping, dat op de website te downloaden is, kan binnen de bedenktijd van het abonnement worden afgezien.

 

4.8

In het geval sprake is van een factuur met een betalingstermijn van veertien dagen, ontvangt men bij overschrijding van deze termijn een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat binnen veertien dagen alsnog algehele betaling dient plaats te vinden. Ook staat erin vermeld dat er bij betaling binnen deze veertien dagen geen incassokosten verschuldigd zijn, en dat er wel incassokosten verschuldigd zijn indien er niet alsnog wordt betaald binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien dagen. Over deze incassokosten is deelnemer of gebruiker BTW verschuldigd van 21%, aangezien JouwAdvocaat BTW-plichtig is.

 

4.9

Indien binnen deze verlengde betalingstermijn niet alsnog algehele betaling plaats vindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

 

4.10

Bovendien is de opdrachtgever of gebruiker dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De kosten daarvan bedragen 15% van de openstaande factuur, met een minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 20,--. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van de betaling dan wel tot enige verrekening. JouwAdvocaat is bevoegd het gebruik van de website en de geleverde diensten te blokkeren indien men niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.

 

4.11

De website werkt op basis van een Fair Use Policy. Het gebruik van de dienst is niet toegestaan op een wijze waarbij bijvoorbeeld meerdere advocaten deelnemen, op een individueel abonnement van één advocaat. JouwAdvocaat biedt hiervoor een kantoorabonnement aan. Het is ook niet toegestaan om de geleverde dienst te weder verkopen.

 

4.12

Het gebruik van de gegevens die de gebruiker door middel van de website heeft verkregen, is enkel toegestaan voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt dan wel worden getoond. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze gegevens te verwerken en/of te gebruiken voor een ander – al dan niet commercieel – doel op straffe van een direct opeisbare en zonder nadere ingebrekestelling verschuldigde boete van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per overtreding. Indien de daadwerkelijke schade hoger is, dan zal de daadwerkelijke schade gevorderd kunnen worden door JouwAdvocaat.

 

4.13

Indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of indien sprake is van onredelijk of buitensporig gebruik dan wel misbruik, zal JouwAdvocaat de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik mogen stellen, de overeenkomst mogen beëindigen, dan wel betrokkene het gebruik van de website kunnen weigeren, een en ander onverminderd het recht van JouwAdvocaat om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Van misbruik is in ieder geval sprake indien het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen.

 

4.14

Klachten over de dienst of dienstverlening kunnen per email worden gezonden aan klacht@jouwadvocaat.nl dan wel per post aan het postadres dat op de website wordt vermeld. Indien de klacht betrekking heeft op een factuur, dan dient deze klacht binnen veertien dagen na de datum van de factuur worden ontvangen door JouwAdvocaat. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Binnen veertien dagen zal per email dan wel per post worden gereageerd op de klacht. Aan de klager zal worden gemeld of JouwAdvocaat de klacht gegrond acht en zo ja, hoe de klacht verder dient te worden behandeld of opgelost.

 

4.15

Op de website en de daarop gepubliceerde informatie rusten intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend toebehoren aan JouwAdvocaat. Indien sprake is van door JouwAdvocaat geplaatst materiaal van derden, behoren de eigendomsrechten uitsluitend toe aan de eigenaar van het geplaatste materiaal. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door JouwAdvocaat.

 

4.16

De website is – deels – een databank in de zin van de Databankenwet. Het is dan ook reeds om die reden niet toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de website herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords. Informatie die de gebruiker opslaat of verwerkt is en blijft eigendom van JouwAdvocaat dan wel van degene die eigenaar is van het materiaal en het op de website heeft geplaatst.

 

4.17

De gebruiker die persoonlijke informatie op de website publiceert, stemt er mee in dat deze informatie door JouwAdvocaat wordt verwerkt conform de privacy verklaring. De gebruiker die zich door middel van een abonnement registreert bij JouwAdvocaat, gaat er – behoudens uitdrukkelijke melding per email van het tegendeel – mee akkoord dat JouwAdvocaat de gebruiker met enige regelmaat (email-)berichten zendt. Deze berichten hebben in hoofdzaak tot doel om nieuwe of bestaande functionaliteiten van de website onder de aandacht te brengen. Indien men een dergelijk bericht per email ontvangt, kan men in de email een link aanklikken ter uitschrijving van de emailberichten. Dergelijke berichten zullen in de regel niet vaker dan één maal per maand worden gezonden.

Artikel 5. MATERIAAL

Artikel 5.                             MATERIAAL

 

5.1

Indien men materiaal plaatst op de website, gaat JouwAdvocaat er van uit dat degene die het materiaal plaatst, de rechthebbende is tot het materiaal. De plaatser van het materiaal vrijwaart JouwAdvocaat tegen eventuele aanspraken van derden(-rechthebbenden). Degene die materiaal plaatst garandeert dat deze plaatsing niet resulteert in een inbreuk op (eigendoms-)rechten van anderen, zoals intellectuele eigendomsrechten. In het geval enige discussie ontstaat ten aanzien van de vraag of de plaatser gerechtigd is tot plaatsing van het materiaal over te gaan, behoudt JouwAdvocaat zich het recht voor om het materiaal zonder hoor en wederhoor en zonder opgaaf van reden te verwijderen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat materiaal wordt geplaatst door een partij die daartoe niet bevoegd is. Deze afweging is ter discretie van JouwAdvocaat, zoals JouwAdvocaat ook gerechtigd is om materiaal te verwijderen.

 

Dat geldt in het bijzonder indien het materiaal een onderwerp betreft ten aanzien waarvan een wetswijziging heeft plaats gevonden dan wel op grond van tijdsverloop als mogelijk gedateerd en niet langer actueel kan worden beschouwd.

 

5.2

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s teksten, video’s) op JouwAdvocaat geeft men JouwAdvocaat toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van JouwAdvocaat. Sommige geplaatste materialen kunnen worden ingekort of worden getoond via andere distributiekanalen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid materiaal te plaatsen op JouwAdvocaat, stemt men er mee in dat dit getoond kan worden op JouwAdvocaat, en op andere labels en/of websites van de oprichter van JouwAdvocaat.

 

5.3

JouwAdvocaat is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van de website of van websites die met de website van JouwAdvocaat zijn verbonden, door middel van bijvoorbeeld hyper(tekst)links of metatags. Ook is JouwAdvocaat niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Jouw advocaat beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. JouwAdvocaat is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van informatie en/of diensten van derden, die via – de website van – JouwAdvocaat worden aangeboden.

 

5.4

JouwAdvocaat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

5.5

JouwAdvocaat garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en accuraat is. JouwAdvocaat garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie en documenten vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

 

5.6

JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor advocaten en/of advocatenkantoren van deelname te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

5.7

JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor om informatie aan derden te verstrekken, indien JouwAdvocaat daartoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids-)orgaan verplicht is.

 

5.8

JouwAdvocaat heeft het recht haar algemene voorwaarden, inclusief de privacy verklaring, te allen tijde te wijzigen. De actuele versie van de algemene voorwaarden en van de privacy verklaring staat vermeld op de website.

 

5.9

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JouwAdvocaat is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en JouwAdvocaat.

 

 

JouwAdvocaat is gevestigd in Heerhugowaard en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63388154.

Copyright, auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van JouwAdvocaat of van derden, die gerechtigd zijn aan JouwAdvocaat materiaal ter beschikking te stellen, ten behoeve van de website. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door JouwAdvocaat.

 

28 augustus 2016  

PDF Algemene voorwaarden van JouwAdvocaat

ALGEMENE VOORWAARDEN 

van Jouw Juridische Webconcepts b.v., handelende onder de naam Jouw advocaat

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website of diensten van Jouw Advocaat. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u op de website.

 

Artikel 1.                             DEFINITIES

 

Jouw advocaat:

Jouw advocaat is een geregistreerde handelsnaam en domeinnaam van de besloten vennootschap Jouw Juridische Webconcepts b.v., gevestigd te Heerhugowaard aan de J. Duikerweg 9 C en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63388154

gebruiker:

de internetgebruiker, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website “Jouw advocaat” ofwel “jouwadvocaat.nl”, ook omschreven als “JouwAdvocaat”, zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon, particulier of ondernemer, waaronder – maar niet beperkt tot – advocaten en rechtzoekenden. De gebruiker wordt in deze algemene voorwaarden ook omschreven als “bezoeker” van de website

ondernemer:

een persoon die een bedrijf leidt of in stand houdt

particulier:

een burger of een ondernemer in een kwestie die de ondernemer heeft in de hoedanigheid van burger

advocaat:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bijstand verleent en die een ander of een onderneming kan vertegenwoordigen in rechte, en die is ingeschreven op het tableau (zie www.advocatenorde.nl). Door deelneming aan JouwAdvocaat en door plaatsing op de website kan de advocaat in contact komen met de ondernemer of particulier die de website bezoekt

dienst:

de dienstverlening die door middel van de website wordt aangeboden aan de gebruiker als platform en databank, op welk platform particulieren en ondernemers met elkaar in contact kunnen komen, met als doel de oplossing van juridische geschillen en het beantwoorden van juridische vragen, alsook het aan de gebruiker ter beschikking stellen van online juridische informatie (waaronder bijvoorbeeld juridisch nieuws, algemene informatie, voorbeeldbrieven en voorbeeldstukken) en het aanbieden van profielen aan advocaten en advocatenkantoren

account:

een mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst en van de website, door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord; dit bestaat uit een betaalde abonnementsvorm (voor advocaten, particulieren en ondernemers gelden verschillende tarieven)

abonnement:

het lidmaatschap van een advocaat, particulier of ondernemer

website:

www.jouwadvocaat.nl. In deze algemene voorwaarden wordt de website van Jouw advocaat ook aangeduid met de term “JouwAdvocaat”

profielpagina:

de persoonlijke pagina die iedere deelnemende advocaat krijgt bij activering van zijn/haar abonnement. Het betreft een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifieke advocaat. Hierop worden onder meer vermeld de contactgegevens, specialisaties en de bedrijfsnaam

kantoorprofiel:

een samenhangend geheel van kenmerken en informatie met betrekking tot een specifiek advocatenkantoor

review:

indien JouwAdvocaat reviews zal gaan plaatsen, zal de door de particulier of ondernemer gegeven reactie en/of het cijfer uitsluitend worden geplaatst indien de reactie door de beoordeelde advocaat of het beoordeelde advocatenkantoor wordt beantwoord

rechtsgebied:

het juridisch terrein waarbinnen een opdracht kan worden geplaatst en een vraag kan worden gesteld aan de advocaat, en waarop de advocaat zich kan abonneren

blog:

een informatief artikel dat de schrijver wil delen met de gebruikers van de website en met de gebruikers van andere bronnen waarop Jouw advocaat de artikelen publiceert, in het bijzonder op partner-sites van JouwAdvocaat

Voorbeeldbrief of voorbeeldstuk/voorbeelddocument

een algemeen opgestelde brief of stuk, dat als richtsnoer kan dienen, doch in alle gevallen in samenspraak met een jurist dient te worden opgesteld, zodat het voor het specifieke geval geschikt is

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin zij kenbaar zijn gemaakt of zijn vervat

Privacyverklaring: de van deze algemene voorwaarden deel uitmakende verklaring omtrent privacy

 

 

Artikel 2.            TOEPASSELIJKHEID

 

2.1

Deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring, welke geplaatst zijn op de website van JouwAdvocaat (hierna ook te noemen: “de website”) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen JouwAdvocaat en een gebruiker van de website, alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts-)handelingen die daaruit voortvloeien.

 

2.2

De privacy verklaring, waarvan de meest actuele versie staat vermeld op de website, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Ook van deze algemene voorwaarden staat de meest actuele versie op de website.

 

2.3

Deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring worden, onverminderd het vorenstaande, mede bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van bijvoorbeeld een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

2.4

De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW is uitgesloten, mede ten behoeve van de deelnemende advocaten en advocatenkantoren ten overstaan van gebruikers van de website.

 

2.5

De gebruiker die deze algemene voorwaarden niet onvoorwaardelijk en in zijn geheel accepteert mag geen gebruik maken van de website en/of de diensten die door of op de website worden aangeboden.

 

2.6

JouwAdvocaat is geen advocatenkantoor en verstrekt geen juridische adviezen.

 

2.7

JouwAdvocaat is gerechtigd om deze algemene voorwaarden en/of de privacy verklaring op elk gewenst moment aan te vullen of aan te passen. De actuele versie staat vermeld op de website.

 

2.8

Enkel de algemene voorwaarden van JouwAdvocaat zullen van toepassing zijn, zoals deze staan vermeld op de website. De eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker of van een deelnemende advocaat of advocatenkantoor zijn uitdrukkelijk uitgesloten, en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen JouwAdvocaat en de gebruiker of deelnemer.

 

2.9

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. JouwAdvocaat zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen die de nietige dan wel vernietigde bepaling zal vervangen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de nietige dan wel vernietigde bepaling.

 

 

Artikel 3.            DIENSTEN

 

3.1

Jouw advocaat biedt via haar website een online platform aan, waarop een natuurlijk persoon of rechtspersoon juridische informatie en juridisch nieuws kan vinden en voorts in contact kan komen met advocaten voor het verkrijgen van juridische informatie, juridisch advies, het stellen van een juridische vraag, het verkrijgen van juridische bijstand ofwel het uitvoeren van juridische opdrachten. De deelnemende advocaten krijgen de mogelijkheid zich te profileren op de website, om daarop artikelen te publiceren en deel te nemen aan onder meer blogs. JouwAdvocaat heeft een faciliterende rol.

 

3.2

De tarieven die JouwAdvocaat hanteert staan vermeld op de website. Voor advocaten is een abonnement de eerste maand gratis. Tenzij expliciet anderszins is aangegeven, zijn de tarieven voor ondernemers en advocaten vermeld exclusief BTW, en voor particulieren inclusief BTW. JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Voor lopende abonnementen zal een nieuw tarief niet eerder ingaan dan per het eerstvolgende kalenderjaar. Indien de abonnee het nieuwe tarief niet accepteert, kan reeds per ingangsdatum van het nieuwe tarief het abonnement worden opgezegd, zonder dat men aan enige opzegtermijn gehouden is. 

 

3.3

De juridische informatie op de website is niet bedoeld als concreet juridisch advies in een specifiek geval. De gebruiker van de website wordt door JouwAdvocaat nadrukkelijk aangeraden om professionele juridische bijstand in te roepen bij een (dreigend) juridisch geschil of kwestie en niet (enkel) te handelen op basis van de informatie van de website. Ook bij het gebruiken van voorbeeld brieven en voorbeeld stukken dient men deskundige hulp in te schakelen. Enkel de aan JouwAdvocaat deelnemende advocaten en advocatenkantoren zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening en het in acht nemen van de toepasselijke gedragsregels, wetgeving en regelgeving.

 

3.4

De aan JouwAdvocaat deelnemende advocaten zijn verplicht om zich voldoende tegen beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, conform de eisen van de NOvA. De deelnemende advocaten staan ingeschreven op het tableau, en zijn als advocaat vermeld op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, te weten www.advocatenorde.nl. Aan JouwAdvocaat nemen enkel advocaten deel. Er nemen aldus geen juristen deel, die niet tevens advocaat zijn. De advocaten dienen zich enkel te registreren ter zake van specialisaties op rechtsterreinen waarop zij voldoende deskundig zijn en bovendien hun deskundigheid bijhouden, onder meer door het volgen van cursussen.

 

3.5

JouwAdvocaat is nimmer verantwoordelijk en is nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een deelnemende advocaat jegens een gebruiker van de site. Evenmin is JouwAdvocaat partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen een deelnemende advocaat en een gebruiker van de website, indien zij contact met elkaar hebben door tussenkomst van deze website.

 

3.6

Alhoewel JouwAdvocaat zorgvuldigheid betracht bij het plaatsen van informatie, kan zij niet garanderen dat de gegevens en informatie op de website vrij zijn van fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden. Informatie die afkomstig is van deelnemende advocaten en advocatenkantoren, onder andere weergegeven in het profiel en (al dan niet juridische) informatie, geplaatst door de advocaat of het advocatenkantoor, wordt niet door JouwAdvocaat gecontroleerd, en JouwAdvocaat is hier niet verantwoordelijk voor.

 

3.7

De gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van vermelde en opgegeven informatie. Ook dient degene die informatie opgeeft er voor in te staan bevoegd te zijn die informatie te verstrekken en te laten publiceren, en daarmee geen inbreuk te maken op rechten van anderen (waaronder personen en rechtspersonen).

 

3.8

Door middel van links en andere opties is het mogelijk om via JouwAdvocaat bij andere websites uit te komen. Voor de weergave en de inhoud van deze andere partijen draagt JouwAdvocaat geen enkele verantwoording.

 

3.9

JouwAdvocaat is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit gebruik van de website.

 

JouwAdvocaat kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade als direct gevolg van grove nalatigheid, opzet of grove schuld aan de zijde van JouwAdvocaat. Iedere andere vorm van schade is niet toe te rekenen aan JouwAdvocaat en JouwAdvocaat wordt hier dan ook door gevrijwaard door acceptatie van deze algemene voorwaarden.

 

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval Jouw advocaat door zijn eigen leveranciers – ongeacht de reden daartoe – niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Jouw advocaat kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst door JouwAdvocaat zijn opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

3.10

Voorts is iedere aansprakelijkheid van JouwAdvocaat jegens opdrachtgevers, deelnemers aan JouwAdvocaat, gebruikers van de website in de ruimste zin des woords en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de diensten van JouwAdvocaat en het gebruiken of bezoeken van de website, beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever/deelnemer/gebruiker/bezoeker aan JouwAdvocaat is betaald voor de werkzaamheden en/of diensten in verband waarmee de schade is ontstaan (met een maximum van abonnementsgeld voor de duur van ten hoogste een half jaar of de kosten van aanschaf van een document), en in alle gevallen met een maximum van € 1.000,-- (zegge: duizend euro).

 

3.11

Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de schade bekend is geworden aan de gelaedeerde, of nadat deze redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aan te spreken partij.

 

3.12

JouwAdvocaat is gerechtigd haar dienstverlening en de website op elk moment aan te passen, buiten gebruik te stellen of te beëindigen, of te beperken, al dan niet tijdelijk, zoals in het geval van onderhoud aan de website of vanwege aanpassingen van de website. In een dergelijk geval kan de gebruiker van de website geen aanspraak maken op schadevergoeding jegens JouwAdvocaat, en is JouwAdvocaat op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van de website. Onder aanpassing van de website wordt ook verstaan (doch niet uitsluitend) het aanpassen van het ontwerp of design, het rating mechanisme en het zoekalgoritme. Reeds betaalde abonnementsgelden voor toekomstige termijnen zullen worden gerestitueerd in het geval de website door JouwAdvocaat definitief wordt beëindigd.

 

 

Artikel 4.                             GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

4.1

Opzegging van een abonnement kan (bij voorkeur) per email dan wel per gewone post geschieden. De email kan worden gericht aan info@jouwadvocaat.nl. Het te gebruiken postadres staat vermeld op de website.

 

4.2

De beëindiging van een abonnement komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging (per email dan wel per gewone post) van de opzegging. JouwAdvocaat zal deze bevestiging binnen twee weken zenden.

 

4.3

Overeenkomsten van JouwAdvocaat met advocaten, advocatenkantoren, particulieren, ondernemers en rechtspersonen worden aangegaan voor de duur van minimaal één maand. Na deze periode van één maand wordt de overeenkomst automatisch voortgezet, alsdan voor onbepaalde termijn. De opzegtermijn is dan één maand, niet zijnde een kalendermaand.

 

4.4

JouwAdvocaat garandeert geen minimum aantal reacties, vertoningen van of klikken op een profiel. Evenmin wordt rechtzoekenden gegarandeerd dat een vraag die gratis is gesteld, binnen een bepaalde termijn wordt beantwoord. Indien een door een rechtzoekende tegen betaling gestelde vraag niet is beantwoord binnen de aangegeven termijn, wordt het betaalde bedrag op eerste verzoek gerestitueerd. Een dergelijk verzoek dient binnen een maand na het stellen van de vraag per email te worden gericht aan info@jouwadvocaat.nl. Deelnemende advocaten dienen een geclaimde vraag binnen de aangegeven tijdsperiode te beantwoorden. Indien geen sprake is van een aangegeven tijdsperiode dient een vraag binnen een redelijke tijdsperiode te worden beantwoord.

 

4.5

De geldende tarieven staan vermeld op de website. De abonnementskosten dienen bij automatische incasso voldaan te worden, dan wel door middel van betaling via bijvoorbeeld Ideal, tenzij door JouwAdvocaat een andere betaalwijze wordt aangeduid. In het geval JouwAdvocaat een factuur zendt, dient deze voldaan te worden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Voorbeeldbrieven en standaardbrieven kunnen enkel worden aangeschaft door middel van directe betaling via bijvoorbeeld Ideal. Datzelfde geldt voor de vragen die tegen betaling van kosten worden gesteld (online of telefonisch).

 

4.6

Er is geen sprake van enige bedenktijd bij de aankoop van een voorbeeldbrief of voorbeeldstuk, of bij het tegen betaling stellen van een vraag (online of telefonisch). Door de betaling komt de overeenkomst onherroepelijk tot stand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de gebruiker van deze website, door acceptatie van deze algemene voorwaarden, uitdrukkelijk afstand van een eventuele bedenktijd en eventueel herroepingsrecht en verklaart de gebruiker zich akkoord met het reeds volledig leveren van de dienst. Een dienst wordt bijvoorbeeld geleverd doordat een download van een voorbeeldbrief of voorbeeldstuk ter beschikking wordt gesteld.

 

4.7

Ten aanzien van het sluiten van een abonnement is de wet Koop op afstand wel van toepassing. Dat betekent dat de gebruiker van de website die een abonnement sluit, een wettelijke bedenktijd heeft van veertien kalenderdagen. Met een modelformulier herroeping, dat op de website te downloaden is, kan binnen de bedenktijd van het abonnement worden afgezien.

 

4.8

In het geval sprake is van een factuur met een betalingstermijn van veertien dagen, ontvangt men bij overschrijding van deze termijn een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat binnen veertien dagen alsnog algehele betaling dient plaats te vinden. Ook staat erin vermeld dat er bij betaling binnen deze veertien dagen geen incassokosten verschuldigd zijn, en dat er wel incassokosten verschuldigd zijn indien er niet alsnog wordt betaald binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien dagen. Over deze incassokosten is deelnemer of gebruiker BTW verschuldigd van 21%, aangezien JouwAdvocaat BTW-plichtig is.

 

4.9

Indien binnen deze verlengde betalingstermijn niet alsnog algehele betaling plaats vindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

 

4.10

Bovendien is de opdrachtgever of gebruiker dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De kosten daarvan bedragen 15% van de openstaande factuur, met een minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 20,--. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van de betaling dan wel tot enige verrekening. JouwAdvocaat is bevoegd het gebruik van de website en de geleverde diensten te blokkeren indien men niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.

 

4.11

De website werkt op basis van een Fair Use Policy. Het gebruik van de dienst is niet toegestaan op een wijze waarbij bijvoorbeeld meerdere advocaten deelnemen, op een individueel abonnement van één advocaat. JouwAdvocaat biedt hiervoor een kantoorabonnement aan. Het is ook niet toegestaan om de geleverde dienst te weder verkopen.

 

4.12

Het gebruik van de gegevens die de gebruiker door middel van de website heeft verkregen, is enkel toegestaan voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt dan wel worden getoond. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze gegevens te verwerken en/of te gebruiken voor een ander – al dan niet commercieel – doel op straffe van een direct opeisbare en zonder nadere ingebrekestelling verschuldigde boete van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) per overtreding. Indien de daadwerkelijke schade hoger is, dan zal de daadwerkelijke schade gevorderd kunnen worden door JouwAdvocaat.

 

4.13

Indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of indien sprake is van onredelijk of buitensporig gebruik dan wel misbruik, zal JouwAdvocaat de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik mogen stellen, de overeenkomst mogen beëindigen, dan wel betrokkene het gebruik van de website kunnen weigeren, een en ander onverminderd het recht van JouwAdvocaat om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Van misbruik is in ieder geval sprake indien het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen.

 

4.14

Klachten over de dienst of dienstverlening kunnen per email worden gezonden aan klacht@jouwadvocaat.nl dan wel per post aan het postadres dat op de website wordt vermeld. Indien de klacht betrekking heeft op een factuur, dan dient deze klacht binnen veertien dagen na de datum van de factuur worden ontvangen door JouwAdvocaat. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Binnen veertien dagen zal per email dan wel per post worden gereageerd op de klacht. Aan de klager zal worden gemeld of JouwAdvocaat de klacht gegrond acht en zo ja, hoe de klacht verder dient te worden behandeld of opgelost.

 

4.15

Op de website en de daarop gepubliceerde informatie rusten intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend toebehoren aan JouwAdvocaat. Indien sprake is van door JouwAdvocaat geplaatst materiaal van derden, behoren de eigendomsrechten uitsluitend toe aan de eigenaar van het geplaatste materiaal. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door JouwAdvocaat.

 

4.16

De website is – deels – een databank in de zin van de Databankenwet. Het is dan ook reeds om die reden niet toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de website herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords. Informatie die de gebruiker opslaat of verwerkt is en blijft eigendom van JouwAdvocaat dan wel van degene die eigenaar is van het materiaal en het op de website heeft geplaatst.

 

4.17

De gebruiker die persoonlijke informatie op de website publiceert, stemt er mee in dat deze informatie door JouwAdvocaat wordt verwerkt conform de privacy verklaring. De gebruiker die zich door middel van een abonnement registreert bij JouwAdvocaat, gaat er – behoudens uitdrukkelijke melding per email van het tegendeel – mee akkoord dat JouwAdvocaat de gebruiker met enige regelmaat (email-)berichten zendt. Deze berichten hebben in hoofdzaak tot doel om nieuwe of bestaande functionaliteiten van de website onder de aandacht te brengen. Indien men een dergelijk bericht per email ontvangt, kan men in de email een link aanklikken ter uitschrijving van de emailberichten. Dergelijke berichten zullen in de regel niet vaker dan één maal per maand worden gezonden.

 

 

Artikel 5.                             MATERIAAL

 

5.1

Indien men materiaal plaatst op de website, gaat JouwAdvocaat er van uit dat degene die het materiaal plaatst, de rechthebbende is tot het materiaal. De plaatser van het materiaal vrijwaart JouwAdvocaat tegen eventuele aanspraken van derden(-rechthebbenden). Degene die materiaal plaatst garandeert dat deze plaatsing niet resulteert in een inbreuk op (eigendoms-)rechten van anderen, zoals intellectuele eigendomsrechten. In het geval enige discussie ontstaat ten aanzien van de vraag of de plaatser gerechtigd is tot plaatsing van het materiaal over te gaan, behoudt JouwAdvocaat zich het recht voor om het materiaal zonder hoor en wederhoor en zonder opgaaf van reden te verwijderen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat materiaal wordt geplaatst door een partij die daartoe niet bevoegd is. Deze afweging is ter discretie van JouwAdvocaat, zoals JouwAdvocaat ook gerechtigd is om materiaal te verwijderen. Dat geldt in het bijzonder indien het materiaal een onderwerp betreft ten aanzien waarvan een wetswijziging heeft plaats gevonden dan wel op grond van tijdsverloop als mogelijk gedateerd en niet langer actueel kan worden beschouwd.

 

5.2

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s teksten, video’s) op JouwAdvocaat geeft men JouwAdvocaat toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van JouwAdvocaat. Sommige geplaatste materialen kunnen worden ingekort of worden getoond via andere distributiekanalen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid materiaal te plaatsen op JouwAdvocaat, stemt men er mee in dat dit getoond kan worden op JouwAdvocaat, en op andere labels en/of websites van de oprichter van JouwAdvocaat.

 

5.3

JouwAdvocaat is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van de website of van websites die met de website van JouwAdvocaat zijn verbonden, door middel van bijvoorbeeld hyper(tekst)links of metatags. Ook is JouwAdvocaat niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Jouw advocaat beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. JouwAdvocaat is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van informatie en/of diensten van derden, die via – de website van – JouwAdvocaat worden aangeboden.

 

5.4

JouwAdvocaat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

5.5

JouwAdvocaat garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en accuraat is. JouwAdvocaat garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie en documenten vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

 

5.6

JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor advocaten en/of advocatenkantoren van deelname te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

5.7

JouwAdvocaat behoudt zich het recht voor om informatie aan derden te verstrekken, indien JouwAdvocaat daartoe op grond van de wet en/of op instructie van een daartoe bevoegd (overheids-)orgaan verplicht is.

 

5.8

JouwAdvocaat heeft het recht haar algemene voorwaarden, inclusief de privacy verklaring, te allen tijde te wijzigen. De actuele versie van de algemene voorwaarden en van de privacy verklaring staat vermeld op de website.

 

5.9

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JouwAdvocaat is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en JouwAdvocaat.

 

 

JouwAdvocaat is gevestigd in Heerhugowaard en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63388154.

Copyright, auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht
 

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van JouwAdvocaat of van derden, die gerechtigd zijn aan JouwAdvocaat materiaal ter beschikking te stellen, ten behoeve van de website. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door JouwAdvocaat.

 

28 augustus 2016

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Geen
 • Betandsgrootte: 359,75 KB
Kopen

Overeenkomst advocaat / advocatenkantoor en JouwAdvocaat

JouwAdvocaat is gevestigd in Heerhugowaard en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63388154.

Copyright, auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht
 

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van JouwAdvocaat of van derden, die gerechtigd zijn aan JouwAdvocaat materiaal ter beschikking te stellen, ten behoeve van de website. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door JouwAdvocaat.

 

 • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
 • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
 • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem