Privacy verklaring

Deze privacy verklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Jouw Advocaat.

De definities die worden gebruikt in deze privacy verklaring hebben dezelfde betekenis als die in de algemene voorwaarden. Indien u deze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden en privacy verklaring vindt u op de website www.jouwadvocaat.nl.

PRIVACYVERKLARING van JouwAdvocaat

JouwAdvocaat, gevestigd te Heerhugowaard aan het Stationsplein 99 - 203 (1703 WE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens zijn:

http://www.jouwadvocaat.nl

Stationsplein 99 - 203

1703 WE HEERHUGOWAARD

+31 88 65 65 800

De Functionaris Gegevensbescherming

mr. C.P.M. Engels is de Functionaris Gegevensbescherming van JouwAdvocaat. Zij is te bereiken via het e-mailadres carla@jouwwebconcepts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

JouwAdvocaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwadvocaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JouwAdvocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om diensten en goederen bij u af te leveren

- JouwAdvocaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JouwAdvocaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JouwAdvocaat) tussen zit.

JouwAdvocaat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JouwAdvocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Personalia, adres en bankrekeningnummer: in het geval van een betaling aan JouwAdvocaat is de bewaartermijn 7 jaar, omdat dat een fiscale en boekhoudkundige verplichting is. Accounts: deze worden na een jaar zonder aankondiging verwijderd.

De door middel van de website gestelde vragen en de daarbij door de rechtzoekende/gebruiker van de website opgegeven informatie: deze informatie wordt door JouwAdvocaat enkel doorgeleid aan de advocaat die de vraag beantwoordt. Na deze doorgeleiding is de informatie niet meer voorhanden bij JouwAdvocaat.

De door middel van de website gestelde vragen die niet zijn geclaimd door een advocaat: worden zonder nadere aankondiging uit het systeem van JouwAdvocaat verwijderd na verloop van een maand.

Delen van persoonsgegevens met derden

JouwAdvocaat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JouwAdvocaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt JouwAdvocaat uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij enkel in de vorm van het – geautomatiseerd – doorzenden van een door de rechtzoekende door midel van de website gestelde vraag. Hetgeen is ingevuld wordt doorgezonden. Door de vraag door middel van de website te stellen verleent u daarmee nadrukkelijk uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JouwAdvocaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JouwAdvocaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jouwadvocaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JouwAdvocaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JouwAdvocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jouwadvocaat.nl

  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • C.J. Bungay