Terug

Invordering van rijbewijs

Als uw rijbewijs in beslag wordt genomen, dan noemt men dat “invordering’.

De wet

In de wet staat dat het verboden is om een voertuig te besturen, onder invloed. Een voertuig kan een auto zijn, of een motor, maar ook een brommer of een fiets. Onder invloed kan men zijn van bijvoorbeeld alcohol, drugs of bepaalde medicijnen.

Als men rijdt onder invloed, begaat men een misdrijf. Daar staan forse straffen op, van hoge geldboetes tot gevangenisstraf. Ook kan men een rijverbod krijgen en kan een rijbewijs worden ingevorderd.

Wanneer invordering?

Er zijn diverse redenen, op grond waarvan uw rijbewijs ingevorderd kan worden:

 • rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • te hard rijden (50 kilometer of meer)
 • als men een alcoholonderzoek weigert
 • een CBR-procedure

Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt als het is ingevorderd?

Dat beslist de rechter. De periode dat uw rijbewijs is ingehouden voor de zitting bij de rechter, wordt meegenomen, en wordt dus afgetrokken van de door de rechter opgelegde ontzeggingsperiode.

CJIB kan uw rijbewijs invorderen

Het CJIB is het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Dat kan het CJIB in het kader van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (de WAHV). Dat kan dan voor maximaal 4 weken. Als u alsnog de openstaande boete betaalt, krijgt u het rijbewijs weer terug.

CBR kan u verplichten een cursus of onderzoek te volgen

Het CBR staat voor: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dit bureau kan u vragen om een cursus te volgen of om mee te werken aan het onderzoeken van uw rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Het CBR kan een rijbewijs voor onbepaalde tijd ongeldig verklaren. De CBR-procedure staat los van een eventuele strafzaak.

Het CBR is een instantie die beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden om een rijbewijs te hebben. Er wordt geen rekening gehouden met uw eventuele omstandigheden, bijvoorbeeld of u het rijbewijs dringend nodig heeft omdat u chauffeur bent.

Door het CBR kunt u verplicht worden om een cursus te volgen, of om een onderzoek te ondergaan.

Bezwaarschrift

Tegen besluiten van het CBR kunt u bezwaar maken. Dat doet u schriftelijk, met een bezwaarschrift.

Wat staat er in het bezwaarschrift?

In het bezwaarschrift schrijft u dat u het niet met de beslissing eens bent, en waarom u het er niet mee eens bent. Van de beslissing zendt u een kopie mee. Vergeet uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens niet te vermelden. Vooral: let op de datum en de termijn van 6 weken.

Te hard gereden?

In het algemeen geldt:

Tot 30 kilometer te hard gereden: dan krijgt u een boete.

30 tot 50 kilometer te hard gereden: als u heel veel teveel te hard heeft gereden, en daarvan is in ieder geval sprake als u 50 kilometer of meer te hard heeft gereden (of meer dan 30 kilometer te hard binnen de bebouwde kom), krijgt u een extra hoge boete van het CJIB en wordt uw rijbewijs ingenomen. Dat noemt men ook wel “ingevorderd”. De overtreding wordt geregistreerd in het Register Gedocumenteerde Snelheidsovertredingen. Hoe lang uw rijbewijs wordt ingevorderd, hangt onder meer af van de hoogte van het alcoholpromillage, en eerdere overtredigen, al dan niet onder invloed.

 

Recidive

Ook wanneer u al vaker heel veel te hard heeft gereden, kan het rijbewijs worden ingenomen.

Als u meer dan 100% te hard heeft gereden, dan kan uw auto in beslag worden genomen. Deze krijgt men dan voorlopig niet meer terug. De rechter beslist of en wanneer u de auto terug krijgt.

Het is ook niet toegestaan om onder de invloed van drugs te rijden. Of men onder invloed is kan worden onderzocht met een bloedproef of urineproef.

De straffen voor het rijden onder invloed van drugs zijn fors. Er kan een maandenlange gevangenisstraf worden opgelegd, een hoge geldboete worden opgelegd, en men kan een rijontzegging krijgen van maximaal 5 jaar, of, bij recifive, maximaal 10 jaar.

Gang van zaken rond invordering

De politie neemt dan het rijbewijs in, en zendt het binnen 3 dagen door aan de Officier van Justitie. Binnen 10 dagen wordt er door de Officier van Justitie besloten of u het voorlopig al terug krijgt, in afwachting van de zitting die over uw overtreding van te hard rijden gaat, of niet. Die beslissing wordt u toegestuurd, en als u het rijbewijs terug krijgt staat er in de brief vermeld waar u het kunt ophalen.

Klaagschrift

Als u het niet voorlopig al terug krijgt, dan kunt u daartegen een zogeheten klaagschrift indienen bij de rechtbank. Een klaagschrift is een schriftelijk stuk, dat u zelf opstelt. Eigenlijk is het gewoon een brief. Er zijn in Nederland 11 rechtbanken. U moet met uw klaagschrift naar de rechtbank van de regio waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Op rechtspraak.nl vindt u eenvoudig onder welke rechtbank dat valt. Komt u er niet uit, bel dan naar een rechtbank. Als u al bericht van de rechtbank heeft ontvangen, dan weet u al welke rechtbank bevoegd is, ofwel: bij welke rechtbank u uw klaagschrift kunt indienen.

In het klaagschrift moet worden vermeld:

 • uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum)
 • de datum van uw klaagschrift
 • met welke beslissing u het niet eens bent (kopie meezenden)
 • waarom u het niet met de beslissing eens bent (goed, duidelijk en zakelijk toelichten, lees het goed na voor verzending)
 • waarom de beslissing voor u een groot probleem oplevert (omdat u uw rijbewijs bijvoorbeeld nodig heeft voor werk of zorgtaken)
 • onderaan zet u uw handtekening
 • verzend de brief aangetekend, dan wel lever het persoonlijk in bij de rechtbank (vraag een ontvangstbevestiging)
 • u bewaart een kopie van de verzonden of overhandigde brief

Klik hier voor een voorbeeld van een klaagschrift.

De rechtbank plant vervolgens een zitting in, waarin u uw standpunten die in het klaagschrift staan nog eens kunt toelichten, en uw handelen kunt toelichten. Die zitting betreft dus het al dan niet voorlopig terugkrijgen van het rijbewijs.

In veel gevallen resulteert het indienen van een klaagschrift in het voorlopig reeds terug krijgen van het rijbewijs.

Soms krijgt men het rijbewijs voorlopig terug, onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat men wel doordeweeks mag rijden voor het werk, maar niet in het weekeinde.

Als de beslissing inhoudt, dat u het rijbewijs voorlopig nog niet terug krijgt, dan moet u wachten totdat de zaak voor de rechter komt, die beslist over de straf.

Dan is er dus weer een zitting. In die zitting gaat het om de straf. De rechtbank neemt na de zitting een beslissing over de straf. Dat kan bijvoorbeeld een rijontzegging zijn, of een boete.

Termijn van 6 maanden

Als de zaak overigens niet binnen 6 maanden na de dag van de invordering van het rijbewijs voor de rechter is gebracht, dan moet het rijbewijs aan u worden teruggegeven.

Wanneer wordt men in de meeste gevallen gedagvaard? Als sprake is van eerdere veroordelingen, schade aan anderen of roekeloos rijgedrag. Dan wordt u door middle van een dagvaarding opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De rechter bepaalt de straf.

Met drank op gereden?

In het geval u gedronken heeft, en een te hoog bloedalcoholpercentage heeft, kan uw rijbewijs worden ingenomen. Bij een beginnende bestuurder ligt de grens lager, dan bij andere bestuurders. Een beginnende bestuurder mag maximal 350 ug/l hebben, een meer ervaren bestuurder maximaal 570 ug/l.

Wat is een beginnende bestuurder?

Voor een beginnende bestuurder (automobilist en motorrijder) gelden andere limieten. Een beginnende bestuurder is iemand die nog geen 5 jaar het rijbewijs heeft.

Gang van zaken rond invordering

De politie neemt dan het rijbewijs in, en zendt het binnen 3 dagen door aan de Officier van Justitie. Binnen 10 dagen wordt er door de Officier van Justitie besloten of u het voorlopig al terug krijgt, in afwachting van de zitting die over uw overtreding van te hard rijden gaat, of niet. Die beslissing wordt u toegestuurd, en als u het rijbewijs terug krijgt staat er in de brief vermeld waar u het kunt ophalen.

Naast deze strafrechtelijke vervolging kan ook aktie jegens u worden ondernomen door het CBR, die van de politie gegevens ontvangt van dit soort kwesties. Het CBR kan besluiten u te willen keuren. Dat besluit het CBR als u niet voor een LEMA in aanmerking komt en uw alcoholpromillage relatief hoog is. Dat gebeurt zowel lichamelijk als psychisch. Een arts en/of psychiater voeren dat onderzoek uit. Onderzocht wordt of sprake is van alcoholverslaving of alcoholmisbruik. Uw rijbewijs wordt ongeldig verklaard, als u niet door deze test komt, of de test niet doet.

Klaagschrift

Als u het niet voorlopig al terug krijgt, dan kunt u daartegen een zogeheten klaagschrift indienen bij de rechtbank. Er zijn in Nederland 11 rechtbanken. U moet zich wenden tot de rechtbank van de regio waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Op rechtspraak.nl vindt u eenvoudig onder welke rechtbank dat valt. Komt u er niet uit, bel dan naar een rechtbank. Als u al bericht van de rechtbank heeft ontvangen, dan weet u al welke rechtbank bevoegd is, ofwel: bij welke rechtbank u uw klaagschrift kunt indienen.

In het klaagschrift moet u vermelden:

 • uw persoonlijke gegevens (naam, ades, geboortedatum)
 • de datum van uw klaagschrift
 • met welke beslissing u het niet eens bent (kopie meezenden)
 • waarom u het niet met de beslissing eens bent (goed, duidelijk en zakelijk toelichten, lees het goed na voor verzending)
 • waarom de beslissing voor u een groot probleem oplevert (omdat u uw rijbewijs bijvoorbeeld nodig heeft voor werk of zorgtaken)
 • onderaan zet u uw handtekening
 • verzend de brief aangetekend, dan wel lever het persoonlijk in bij de rechtbank (vraag een ontvangstbevestiging)
 • u bewaart een kopie van de verzonden of overhandigde brief

Klik hier voor een voorbeeld van een klaagschrift.

De rechtbank plant vervolgens een zitting in, waarin u uw standpunten die in het klaagschrift staan nog eens kunt toelichten, en uw handelen kunt toelichten. Die zitting betreft dus het al dan niet voorlopig terugkrijgen van het rijbewijs.

In veel gevallen resulteert het indienen van een klaagschrift in het voorlopig reeds terug krijgen van het rijbewijs.

Soms krijgt men het rijbewijs voorlopig terug, onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat men wel doordeweeks mag rijden voor het werk, maar niet in het weekeinde.

Als de beslissing inhoudt, dat u het rijbewijs voorlopig nog niet terug krijgt, dan moet u wachten totdat de zaak voor de rechter komt, die beslist over de straf.

Dan is er dus weer een zitting. In die zitting gaat het om de straf. De rechtbank neemt na de zitting een beslissing over de straf. Dat kan bijvoorbeeld een rijontzegging zijn, of een boete.

Termijn van 6 maanden

Als de zaak overigens niet binnen 6 maanden na de dag van de invordering van het rijbewijs voor de rechter is gebracht, dan moet het rijbewijs aan u worden teruggegeven.

Men kan natuurlijk ook onder invloed zijn van verdovende middelen, zoals drugs, of medicijnen. De politie mag gebruik maken van een deskundige, die beoordeelt of er bij een bestuurder vermoedelijk sprake is van drugsgebruik. Als de deskundige concludeert dat dat het geval is, mag de politie bloed of speeksel afnemen. Indien uit het onderzoek blijkt dat men onder invloed is van verdovende middelen, dan wordt men, net zoals bij rijden met drank op, daarvoor bestraft.

Indien men betrokken is bij een ongeval, gelden deze uitgangspunten ook.

Een strafbeschikking

In Nederland kan men van de rechter een straf opgelegd krijgen, maar ook van het Openbaar Ministerie. Deze heeft de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen bij overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf staat.

In juridisch opzicht is dat vreemd, omdat we een scheiding der machten kennen in Nederland. Het Openbaar Ministerie is in een reguliere strafzaak niet voor niets de partij die vervolgt, maar niet de straf oplegt.

Een alcoholslot

Als u bij de blaastest tussen 1,3‰ – 1,8‰ (570 - 785 ug/l) heeft geblazen, dan werd u tot kortgeleden een alcoholslot opgelegd. Bij beginnende bestuurders werd bovendien sneller een alcoholslot opgelegd, en daarbij lag de grens dan ook lager: bij 1,0‰ (435 ug/l). Als de beginner al eerder betrapt was op rijden onder invloed, dan kreeg deze al een alcoholslot vanaf 0,5‰ (220 ug/l).

Een alcoholslot is een apparaatje dat men – op eigen kosten, die aanzienlijk zijn – in de auto moest laten plaatsen. Dat apparaatje moet 2 jaar in de auto geplaatst blijven. Iedere keer dat men de auto wilde gebruiken, moest men dus blazen. Dan pas start de auto, natuurlijk alleen wanneer de bestuurder niet – te veel – gedronken blijkt te hebben. De auto start namelijk niet als men een alcoholpromillage heeft van meer dan 0,2‰ (88 ug/l). Ook tijdens het autorijden moest er op bepaalde momenten geblazen worden.

Recente ontwikkelingen in rechtspraak over alcoholslot

Door een uitspraak van de Hoge Raad mag het CBR sinds maart 2015 geen alcoholslotprogramma meer opleggen aan drankrijders. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat men niet èn een alcoholslotprogramma opgelegd kan krijgen èn strafrechtelijk mag worden vervolgd. Dan zou men twee keer worden vervolgd en/of gestrafd voor hetzelfde, en dat is in strijd met de wet. Sinds oktober 2014 wordt het feitelijk niet meer opgelegd, en alstoen wachtte men nog op advies van de Raad van State. Deze heeft beslist dat het CBR door te algemene wetgeving te weinig ruimte heeft om een afweging te maken op basis van de individuele gevolgen voor degenen die betrapt zijn op rijden met alcohol op.

Het kabinet komt voor de zomer van 2015 met een voorstel om dit in een andere vorm toch mogelijk te – proberen te – maken. Tot die tijd komt er een tussenoplossing. Mogelijk zal het OM hogere straffen eisen, nu het alcoholslotprogramma niet kan worden opgelegd. Voorlopig krijgt men, in plaats van een alcoholslot, een alternatieve straf.

Voor degenen die het alcoholslotprogramma opgelegd hebben gekregen, is het spijtig: het wordt niet teruggedraaid. Dat heeft de Raad van State zo beslist. Enkel wanneer men nog in beroep kon gaan tegen de oplegging van het alcoholslotprogramma, ofwel: in het geval de oplegging van het alcoholslotprogramma niet onherroepelijk was, wordt een en ander teruggedraaid. Op 1 april 2015 werd in kort geding door de rechtbank te Den Haag nog eens bevestigd dat, zoals de Raad van State had bepaald, het alcoholslotprogramma, als het eenmaal is opgelegd en tegen die oplegging geen hoger beroep meer open staat, niet wordt gestaakt. Men zit er dus aan vast, ook als men het alcoholslot niet heeft laten installeren. Klik hier voor die beslissing.

Cursus door CBR opgelegd

Door het CBR kunt u verplicht worden om een cursus te volgen:

 1. EMA: educatieve maatregel alcohol en verkeer
 2. LEMA: lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer
 3. EMG: educatieve maatregel gedrag en verkeer

Door het CBR kunt u ook verplicht worden om een onderzoek te ondergaan:

 1. medisch onderzoek
 2. alcohol- en drugsonderzoek
 3. rijvaardigheidsonderzoek

Bij alcohol- en drugsonderzoek geldt dat men voor een alcoholkeuring kosten in rekening worden gebracht. Bij het grootste deel van de mensen die een alcohol- of drugs onderzoek moesten ondergaan, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Tegen de beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Duurt de procedure te lang en kunt u niet op de uitkomst wachten? Dan is het soms zinvol om een zogeheten voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen.

En als ik toch blijf rijden, ondanks de invordering van mijn rijbewijs?

Dan begaat u een misdrijf. Daarvoor kunt u een zware boete en zelfs een gevangenisstraf krijgen. En u mag niet alleen niet auto rijden, als uw rijbewijs is ingevorderd, maar natuurlijk geen enkel motorvoertuig rijden. Dus zelfs geen snorfiets.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • A.C.M. van Lieshout
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam