Terug

Uitgangspunten van aansprakelijkheidsrecht

Het uitgangspunt is nu eenmaal dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Het aansprakelijkheidsrecht bevat regels om je schade te kunnen verhalen op een ander. Een ander is natuurlijk niet zomaar aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Ook kan men u niet zomaar aansprakelijk stellen voor de schade die een ander lijdt. Daarvoor moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Onrechtmatigheid

Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad. De wet zegt in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek dat daarvan sprake is als er sprake is van 

 • een inbreuk op een recht (een persoonlijkheidsrecht of een vermogensrecht)
 • een doen of een nalaten in strijd met een wettelijke plicht (wetten in materiële en in formele zin)
 • of in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (zoals verkeersnormen, veiligheidsnormen, en normen tegen bescherming van schade). 

*persoonlijkheidsrecht: vrijheid, lichamelijke integriteit, privacy bijvoorbeeld)
* vermogensrecht: eigendom, intellectuele eigendom bijvoorbeeld)

Er geldt nog een voorwaarde, om te kunnen concluderen dat iemand verplicht is om de schade van een ander te vergoeden, namelijk dat er een verband is tussen enerzijds de onrechtmatige daad en anderzijds de schade. Als die onrechtmatige daad niet zou zijn gepleegd, zou de schade zich dan ook hebben voorgedaan? Als het antwoord op die vraag “ja” is, dan is er dus geen verband, dat voldoende is voor aansprakelijkheid voor schade. 

Vervolgens geldt ook als voorwaarde dat:

 • degene die de onrechtmatige daad pleegt (en dus onrechtmatig handelt) moet dit toe te rekenen* zijn
 • er geen sprake is van een zogeheten rechtvaardigingsgrond (overmacht of noodweer bijvoorbeeld).

*toe te rekenen is datgene dat te wijten is aan iemands schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Ook moet er sprake zijn van relativiteit: dat betekent dat de geschonden norm moet strekken tot bescherming van degene die er een beroep op doet en/of tot bescherming tegen de door hem geleden schade.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan, zo zegt de wet in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek in lid 1: is degene die de onrechtmatige daad pleegt, verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden”.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
 • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
 • Paul Homan
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle