Terug

Verplichtingen van huurder

De hoofdverplichting van de huurder is het betalen van de huurprijs. Dat kan een bedrag in geld zijn, maar het kan ook een andere tegenprestatie betreffen.

Zorgplicht huurder

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Dat houdt in dat de huurder goed voor de zaak moet zorgen, maar ook dat de huurder ten opzichte van de omgeving een zorgplicht heeft (in het geval van woonruimte of bedrijfsruimte). 

Overlast

Een huurder gedraagt zich niet als een goed huurder, in het geval de huurder aan anderen overlast bezorgt. De verhuurder heeft het recht, en soms de plicht, om tegen de huurder op te treden, in het geval van overlast. De huurder moet immers ook aan anderen ongestoord huurgenot geven. Ook het houden van een hennepkwekerij kan als veroorzaking van overlast worden gezien, dat niet hoeft te worden geduld door de verhuurder.

Bestemming van het gehuurde

Het gehuurde moet door de huurder worden gebruikt conform de bestemming. De huurder is op grond van de wet (artikel 7:214 Burgerlijk Wetboek) slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, als daarover niets is afgesproken, tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is. Door de bestemming van het gehuurde wordt in de regel bepaald welk deel van het huurrecht toegepast:

 • huurrecht van woonruimte (afdeling 5 van de wet)
 • 290-bedrijfsruimte (afdeling 6 van de wet)
 • 230a-ruimte (artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek)

In een huurcontract wordt meestal wel vermeld wat de bestemming is: woonruimte of bedrijfsruimte. De huurder is dan ook verplicht om gebruik te maken van het gehuurde, zoals dat afgesproken is. 

Veranderingen

De huurder mag de inrichting of de gedaante van het gehuurde niet veranderen (ook niet gedeeltelijk), tenzij de verhuurder daar schriftelijk toestemming voor verleent. Het mag echter wel, als het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden en verwijderd kunnen worden. Als een huurder een verandering wil aanbrengen, en de verhuurder gaat daarmee niet akkoord, dan kan de huurder daarvoor naar de rechter stappen. 

Kleine reparaties

De huurder is verplicht kleine herstellingen – op eigen kosten – te verrichten. Dat hoeft niet, in het geval deze kleine herstellingen nodig zijn geworden door het tekort schieten van de verhuurder in de nakoming van de verplichting tot het verhelpen van gebreken. Kleine reparaties komen dus voor rekening van de huurder. Onder kleine reparaties wordt verstaan: reparaties die door de gemiddelde huurder zonder al te veel kosten of kennis kunnen worden uitgevoerd. Op grond van de wet (artikel 7:242 lid 1 Burgerlijk Wetboek) kan niet ten nadele van de huurder van woonruimte worden afgeweken om meer dan kleine herstellingen door de huurder te laten bekostigen.

Meldingsplicht

Een huurder dient op grond van artikel 7:222 BW gebreken aan de zaak na ontdekking onverwijld (ofwel: direct) aan de verhuurder te melden, anders moet de huurder de door nalatigheid ontstane schade vergoeden. Als de huurder het gebrek niet meldt aan de verhuurder, is de verhuurder niet in de gelegenheid het gebrek te herstellen. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
 • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
 • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam