Huurrecht

Huur is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zich verbindt aan de andere partij (de huurder) een zaak – of een gedeelte daarvan – in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie

Dwingend recht

In de wet staan met betrekking tot huurrecht veel bepalingen van dwingend recht

Meer informatie

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht om op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vergt die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen

Meer informatie

Verplichtingen van de huurder

De hoofdverplichting van de huurder is het betalen van de huurprijs

Meer informatie

Goed huurderschap

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.

Meer informatie

Onderhuur

Bij onderverhuur wordt een gehuurde woonruimte "doorverhuurd"

Meer informatie

Medehuur

Bij medehuur staat er meer dan 1 huurder in het huurcontract

Meer informatie

Gebrek

Wat is een gebrek?

Meer informatie

Kleine herstellingen

De verhuurder is niet verplicht tot herstel van gebreken die wettelijk of contractueel voor rekening en risico van de huurder komen.

Meer informatie

Meldingsplicht gebreken

Een huurder dient op grond van artikel 7:222 BW gebreken aan de zaak na ontdekking onverwijld (ofwel: direct) aan de verhuurder te melden.

Meer informatie

Koop breekt geen huur

Als een zaak die wordt verhuurd, verkocht wordt, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over op de koper

Meer informatie

Dood van partijen

Meer informatie

Huurovereenkomst

Bij huur wordt afgesproken dat de één aan de ander een zaak ter beschikking stelt, en dat de ander daar wat voor terug doet of geeft

Meer informatie

Einde van huurovereenkomst

De voor bepaalde tijd aangegane huur, eindigt wanneer die tijd is verstreken

Meer informatie

Boetebepaling

Als contractspartijen afspraken maken, wordt soms afgesproken dat er een boete moet worden betaald, als men zich niet aan de afspraken houdt

Meer informatie

Woonruimte

Woonruimte is een gebouwde onroerende zaak, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aangehorigheden

Meer informatie

Kraken

Op 1 oktober 2010 trad de Wet kraken en leegstand in werking. In deze wet staat dat gekraakte panden kunnen worden ontruimd

Meer informatie

Zakelijk recht

Meer informatie

Huurprijzen en huurverhoging van de woonruimte

Onder huurprijs wordt verstaan de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte

Meer informatie

Ontbinding

Als er sprake is van een huurachterstand kan de huurovereenkomst worden ontbonden

Meer informatie

Huurtoeslag

Meer informatie

Verhuur van de woning die te koop staat

Op grond van de zogeheten Leegstandswet kan men een woning die men te koop heeft staan in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren

Meer informatie

Inwonende kamerhuurder en kamerhuur

Inkomsten uit kamerverhuur zijn tot een bepaald bedrag belastingvrij te ontvangen

Meer informatie

Achterstalling onderhoud

Alle genotbeperkingen die niet aan de huurder zijn toe te rekenen, vormen een gebrek

Meer informatie

Borg

Vaak wordt er bij huurcontracten ook een afspraak gemaakt over borg

Meer informatie

In originele staat opleveren

Bij het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde weer ter beschikking te stellen van de verhuurder

Meer informatie

Achterstallig onderhoud bij huur

Het huurrecht bevat een regeling ter zake achterstallig onderhoud en andere tekortkomingen aan het gehuurde.

Meer informatie

Overlast van huurder

Als een huurder ernstige overlast veroorzaakt, dan loopt deze het risico dat de verhuurder een beëindigingsprocedure start bij de Kantonrechter of in Kort Geding meteen de ontruiming door de huurder van de woning vordert. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor een huurder.

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam