Incassorecht

Incasso is het innen van een vordering. Een vordering is een schuld, bijvoorbeeld een openstaande factuur.

Wat moet je doen met een vordering?

Een vordering is, in gemakkelijke termen, het (op)eisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets

Meer informatie

Deurwaarder

Een deurwaarder is een ambtenaar, die bij Koninklijk Besluit door de Kroon wordt benoemd, ofwel door de Koning. Een deurwaarder heet officieel “Gerechtsdeurwaarder”.

Meer informatie

Centraal Digitaal Beslagregister

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle deurwaarders aangesloten te zijn bij het Centraal Digitaal Beslagregister, het CDB.

Meer informatie

Wat mag een deurwaarder bij een consument in rekening brengen als incassokosten?

Een deurwaarder mag kosten in rekening brengen, voor bepaalde “ambtshandelingen”, maar ook voor incassowerkzaamheden.

Meer informatie

Gerechtelijk traject

Als er in de minnelijke fase niet – volledig – wordt betaald, dan kan een schuld worden geïncasseerd door bijvoorbeeld een deurwaarder, of door middel van het starten van een juridische procedure.

Meer informatie

Minnelijk traject

Als er sprake is van een vordering, bijvoorbeeld omdat een rekening niet (tijdig) is betaald, dan wordt er eerst buiten rechte geprobeerd om alsnog een betaling te krijgen.

Meer informatie

Beslagvrije voet

Meer informatie

Oneerlijke praktijken

Het komt voor dat incassobureau’s op een onjuiste manier consumenten onder druk zetten.

Meer informatie

14 dagen brief

Als men niet op tijd betaalt, en de betalingstermijn is verstreken, moet er een aanmaning worden gezonden door de schuldeiser

Meer informatie

Boetebeding

Een boetebeding is ieder beding, waarin is bepaald dat de schuldenaar een boete zal moeten betalen

Meer informatie

Verzuim

Als aan 4 voorwaarden is voldaan, is iemand in verzuim

Meer informatie

Schade

Een verplichting tot het betalen van schade is een verbintenis

Meer informatie

Voeren incassoprocedure

Op het moment dat er een bedrag te vorderen is en dit bedrag niet of niet volledig wordt voldaan start de incassoprocedure

Meer informatie

Verjaring van een vordering

Meer informatie

Boetebepaling

Als contractspartijen afspraken maken, wordt soms afgesproken dat er een boete moet worden betaald, als men zich niet aan de afspraken houdt

Meer informatie

Ingebrekestelling

Iemand is pas in verzuim, nadat deze een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Paul Homan
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht